Over WorkWell Nederland

Over WorkWell Nederland Informatie voor verwijzer Locaties ContactOver Revalidatie WorkWell Nederland

1. Ontstaan revalidatie van WorkWell

We weten dat de huidige vorm van het gezondheidsstelsel onder druk staat en onhoudbaar
is. Aan de ene kant is er sprake van een stijging van de collectieve zorgkosten door onder
andere een toename van complexere problematiek. Aan de andere kant verandert de patiënt
langzaam in zorgconsument. Dit betekent dat de toekomstige patiënt in toenemende mate
hogere eisen stelt aan service, kwaliteit en betaalbaarheid.


Noodzaak voor vernieuwing

Wij geloven in vernieuwing van het zorgaanbod. Deze vernieuwing is noodzakelijk
voor zowel de zorgondernemer als de zorgconsument. De “oude” schaal gedreven en vaak logge
organisatiestructuren sluiten niet meer aan bij de veranderende vraag van de
zorgconsument. Deze roept in toenemende mate om hoogwaardige (multidisciplinaire-)
zorg: op maat, in de regio en kleinschalig georganiseerd.


2. Samenwerken is de toekomst

WorkWell Nederland is in staat om samen met u de brug te slaan naar het
leveren van kwalitatief hoogwaardige lokale zorginitiatieven, om aan de vraag
van vernieuwing en de consument te voldoen.
Vanuit die vraag heeft WorkWell Nederland het concept Medisch Specialistisch Revalidatie
vormgegeven. Wij geloven in de samenwerking met lokale zorgondernemers en dat we
samen met u als zorgondernemer, fantastische resultaten neer kunnen zetten en de zorg
toekomstbestendig kunnen maken.

In dit voorstel wat voor u ligt geven we aan wat we voor u kunnen betekenen en wat dit voor u als zorgondernemer betekent.


De brug naar verbreding

De integrale aanpak gericht op arbeid, met een op maat gemaakt behandelplan voor de cliënt
en aansturing vanuit onze revalidatiearts op de locatie, is een enorm succes. Een succes wat
de vraag om verbreding van de doelgroep voor deze vorm van revalidatie aanwakkerde.

Ook cliënten, zorgprofessionals en verwijzers gaven aan dat er vraag naar verbreding is. Een
vraag waar we samen met de huidige betrokken zorgondernemers sinds medio 2014 op in
hebben gesprongen. De Medisch Specialistische Revalidatie van WorkWell Nederland is
vanaf heden ook toegankelijk voor een bredere doelgroep.3. Waar staan we voor

Wij geloven dat kunnen functioneren in de maatschappij bijdraagt aan de
gezondheid en het welbevinden van mensen.

Daarom staat onze integrale aanpak centraal. Daarbij zien we dat samenwerking,
ondernemen en transparantie van groot belang zijn. WorkWell Nederland zorgt ervoor dat
deze vorm van revalidatiezorg uitgevoerd kan worden in eerstelijns praktijken en
gezondheidscentra, met als supervisor onze revalidatiearts, door een kwalitatief hoog
“getraind” revalidatieteam, aangestuurd vanuit een strategische visie en ondersteund door
een financieel en organiek fundament. Wij staan voor het realiseren van revalidatiezorg op
kwalitatief hoog niveau, kosten efficiënt!

Hiermee kunnen we voor onze doelgroep(en) een dusdanige (levens)verandering ter weeg brengen,
dat het bijdraagt aan het beter kunnen functioneren in de maatschappij en de kwaliteit van leven.4. Achtergrond Revalidatie WorkWell Nederland

WorkWell B.V. is als uitvoerder van zorg, adviseur en intermediair al ruim 15 jaar werkzaam
in de arbeidsgerelateerde zorg. Vanuit een toenemende vraag naar een kleinschalige,
multidisciplinaire aanpak voor arbeidsgerelateerde zorg lokaal is de WorkWell Nederland
opgericht. WorkWell Nederland heeft vanaf eind 2012 arbeidsrevalidatie opgezet,
vormgegeven en geïmplementeerd op diverse locaties door heel Nederland.
Klik hier om meer te lezen over de vijf stappen van onze revalidatiezorg.
- Aanmelding: via secretariaat, praktijk, huisarts, bedrijfsarts, specialist, werkgever of samenwerkende disciplines.

- Intake: door patiënt-coach en daarna revalidatiearts.

- Inventarisatiefase: het doel van de inventarisatiefase is een zo goed mogelijk beeld krijgen van de klachten en het onderliggende kernprobleem.
Vanuit deze fase wordt tijdens het multidisciplinair overleg een verscherping van het behandelplan gemaakt; gericht op het kernprobleem en gekoppeld aan tijd.

- Behandelfase: tijdens de behandelfase wordt de cliënt door verschillende, op elkaar afgestemde zorgprofessionals behandeld.
De duur van de behandelfase is veelal 3 maanden waarbij er eens per 4 weken een MDO plaats vind.

- Afrondingsfase: hierbij bereid het team gezamenlijk de cliënt voor op de periode na de revalidatiebehandeling.
Na deze fase volgt een eindgesprek met de revalidatiearts.


Inhoud behandelplan
Het behandelplan is een zorgprogramma op maat. Gedrag en kwaliteit van leven staan bij de
behandelingen centraal. In veel gevallen gaat het om stoornissen en beperkingen die van
blijvende aard zijn. Dit betekent dat de revalidatie veelal een coachende behandeling en
begeleiding is omdat die gericht is op zelfredzaamheid. Hierbij wordt door alle disciplines
gebruik gemaakt van gesprekstechnieken als Motivational Interviewing (M.I.).

Zelfredzaamheid en participatie (in werk, maatschappij en sociaal kader) zijn hierbij de kernwoorden.

Vergoeding
De vergoeding valt onder de basiszorgverlening. Er is voor deze integrale aanpak geen aanvullende verzekering nodig.
Klik hier voor meer informatie over vergoedingen en uitleg over uw zorgnota.

Teamaanpak
Het revalidatieteam dient ten minste de onderstaande disciplines te omvatten:
- Fysiotherapie (vanuit praktijk)
- Ergotherapie (vanuit praktijk)
- Psychologie (vanuit praktijk)
- maatschappelijk werk (vanuit praktijk)
- patiënt-coach (kan 1 van de bovenstaande disciplines zijn)
- revalidatiearts (vanuit WorkWell Nederland)